Všichni lektoři používají komunikativní přístup ve výuce jazyků. Jazyk je vnímán jako prostředek komunikace – člověk chce buď něco říci nebo něco zjistit. Studenti se tedy již po relativně krátké době dokáží domluvit v základních situacích.

Rozvíjíme všechny jazykové dovednosti: mluvený i písemný projev, poslech i porozumění čtenému textu. Stranou nezůstává ani gramatická správnost vyjadřování. Ve výuce používají studenti jazyk v reálných situacích. Vše je tedy zasazeno do kontextu a důraz je kladen na smysluplnost a vzájemnou provázanost jednotlivých činností. Student tedy není jen pasivním posluchačem, ale aktivně se na hodině podílí, komunikuje jak s lektorem, tak se svými spolužáky (práce ve dvojicích či ve skupinách).

Kurz je studentům ušit na míru. Před započetím výuky provedeme detailní analýzu potřeb klienta a stanovíme cíl výuky. Součástí této analýzy je samozřejmě také rozřazovací test (vypracovaný na University of Cambridge). Tento test nám pomůže stanovit úroveň studentů a doporučit vhodné učební materiály. Test rozděluje studenty do 6 úrovní pokročilosti (A1 – C2) a odráží tak úrovně a hodnotící stupnice Rady Evropy(Council of Europe: Common European Framework of Reference for Languages).

Komunikativní přístup k výuce jazyků vyžaduje používání autentických materiálů jako jsou např. články z novin a časopisů, informační brožury, manuály, nahrávky z rádia a televize (zprávy, diskusní programy, apod.), materiály z internetu a další.

Lektoři tedy nepoužívají pouze učebnice, ale kombinují je s výše popsanými materiály tak, aby výuka co nejvíce simulovala situace, do kterých se studenti v životě mohou dostat.Neustále sledujeme nejnovější trendy v didaktice, pedagogice a lingvistice a učební materiály průběžně doplňujeme o nejkvalitnější tituly.